Green Technology S.A

ul. Świętokrzyska 30/63,
00-116 Warszawa,
biuro@greenev.eu
www.greenev.eu

OGŁOSZENIE z dnia 6 czerwca 2016 r.
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd GREEN TECHNOLOGY S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000300427, kapitał zakładowy 2 875 000,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawi art. 398 i 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2016 r., na godzinę 10:00 w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30 lok.63, 00-116 Warszawa.

Porządek obrad: